Tuyên bố từ chối bảo đảm

Tuyên bố từ chối đảm bảo

Trang web này chỉ dành mục đích cung cấp thông tin. Và trong quá trình đang hoàn thiện, Batdongsannhadat.com.vn không đảm bảo hoặc chứng nhận độ chính xác, tin cậy, sự đầy đủ hay tính cập nhật của nội dung chứa đựng trong trang web Thông tin được xem xét đúng và chính xác tại thời điểm xuất bản, tuy nhiên, những thay đổi vẫn có thể xảy ra sau thời gian thông tin được công bố.

từ chối bảo đảm

Mặc dù các thông tin này có thể tin cậy được, nhưng Batdongsannhadat.com.vn không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc chính xác của chúng. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của nội dung các thông tin đó.

Batdongsannhadat.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay phí tổn nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin chứa đựng trong trang web này.

Chúng tôi cũng không phản kháng đối với những website thứ 3 được kết nối với trang web của chúng tôi, song ngược lại, Batdongsannhadat.com.vn cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung tài liệu của các website đó.

Batdongsannhadat.com.vn chỉ cung cấp những liên kết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, và không được xem như là một sự xác nhận đối với những liên kết này.